ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:191

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาวปณิชา สันตพันธ์
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายอมรวิทย์ แก้วมีศรี
นางสาวณัชปาล พิมา
จ.อ.หญิงจินดา ส่งศรี
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
เจ้าพนักงานทะเบียน
     
นางสาวจินดารัตน์ ว่องไว
นายศราวุธ เสนาพันธ์
นางทัศลิน เคนสุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
     
-ว่าง-
-ว่าง-
นายณัฐพงศ์ แสงเดือน
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
นิติกร
     
นายณรงค์ฤทธิ์ อร่ามเรือง
นายอนุพล หลุมทอง
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
     
นายปวีณ ละอองแก้ว
นางสาวรัตนา รูวันมอม
นายสุรกิตติ์ อุทังสังข์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวภาวิดา โพธิ์ศรี
นายเฉลิม คำพันธ์
นายจรินทร์ เกษียร
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
     
-ว่าง-
นางจิตติมา ยิ่งยงค์
นางสาวมนทวี เกษดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
-ว่าง-
นางวิภาพร ประพิมพา
นางสาวปวีณา ขันธะวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
     
นางสาวขวัญเรือน อมรสิน
นายบุญธรรม เจริญกุล
นางศศินันท์ ศรีสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ
     
นางสาวจิราพร สมสูง
นายกิตติพงษ์ ดวงศรี
นายไพฑูรย์ มูลศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ
คนงานทั่วไป
     
นางลักษณา โสภา
นายนัฐพล ไชยราช
นายคำเภา พันพิลา
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
     
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
     
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
     
   
นายวีระ เมืองซอง
   
พนักงานวิทยุ