ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

พิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตพิ้นที่เทศบาล

[ 26-08-2558 ] Hits:175

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรม“Bike for Mom”ปั่นเพื่อแม่

[ 19-08-2558 ] Hits:177

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

[ 12-08-2558 ] Hits:200

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลเทพวงศา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

[ 21-07-2558 ] Hits:193

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

เทพวงศา นำวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแห่งเมืองเขมราษฎร์ธานี สู่ถนนคนเดิน

[ 13-07-2558 ] Hits:191

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

เทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

[ 06-07-2558 ] Hits:238

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

Image Caption

น้ำตกห้วยซัน

Image Caption

แก่งช้างหมอบ

Image Caption

พระเจ้าใหญ่องค์หมื่น

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลเทพวงศา เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลเขมราฐเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพวงศา และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเทพวงศา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2551 (ที่มาของชื่อเทศบาลเป็นชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองเขมราษฎร์ธานี”พระเทพวงศา”) มีรายนามผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ

 

เทศบาลตำบลเทพวงศา

1.2 ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเขมราฐ และ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากอำเภอเขมราฐประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 106 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ดังนี้

 

1.3 เนื้อที่

เทศบาลตำบลเทพวงศา มีเนื้อที่ประมาณ 90.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,475 ไร่

 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ

 

1.5 เทศบาลตำบลเทพวงศา มีหมู่บ้าน ตามพื้นที่การปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
2 บ้านบุ่งซวย 199 759 396 363
3 บ้านนาสนาม 178 604 301 303
4 บ้านแก้งเกลี้ยง 199 717 347 370
5 บ้านอูบมุง 289 1,068 542 526
6 บ้านไทรย้อย 457 1,023 526 497
9 บ้านนาหว้าน้อย 210 813 394 419
10 บ้านห้วยยาง 166 489 246 243
12 บ้านหนองคูณ 146 510 255 255
13 บ้านโชคชัย 309 977 496 481
14 บ้านดงหนองหลวง 195 624 337 287
15 บ้านโนนเตาถ่าน 211 732 370 362
16 บ้านดอนบาก 152 488 251 237
17 บ้านสามแยกถ้ำเสือ 66 277 153 124
18 บ้านห่องข่อย 56 199 105 94
19 บ้านสามแยกเมืองใหม่ 175 524 266 258
20 บ้านเกษมชมภู 85 349 192 157
21 บ้านภูสวรรค์ 111 359 186 173
  รวม 3,204 10,512 5,363 5,149

 

1.6 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 10,512 คน แยกเป็นชาย 5,363 คน หญิง 5,149 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 115 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข้อมูล สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพวงศา)

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรในตำบลเขมราฐ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ค้าขาย ประมง และรับจ้าง

 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา

 

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

3.3 การสาธารณสุข

 

3.4 สถานที่ราชการ

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

ระบบคมนาคมเทศบาลตำบลเทพวงศา ยังเป็นการคมนาคมทางบกโดยรถยนต์เป็นหลัก มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญดังนี้

 

4.2 การโทรคมนาคม

 

4.3 การไฟฟ้า

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

5.2 มวลชนจัดตั้ง